Regulamin


W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę angelshome.pl, emailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. Zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
 2. Przygotowaliśmy dla Państwa komplet informacji m.in. o tym, dlaczego jak i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane. Znajdują się one w zakładce Polityka Prywatności zamieszczonej na stronie.
 3. Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:
  • Rezerwacji obiektu Klient może dokonywać on-line na stronie angelshome.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
  • Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku w wysokości 50% należnej za cały pobyt.
  • Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi co wynika z przepisów ustawy Kodeks cywilny
  • W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
  • Pozostałą część należności za pobyt (tj. 50% kwoty pobytu) mozna zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką w dniu przyjazdu
  • Klient w dniu przyjazdu, zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości 500 zł
 4. Postanowienia ogólne
  • Dokonując rezerwacji poprzez stronę angelshome.pl, emailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
  • Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania, wysyłamy emailem lub listownie, na życzenie klienta
  • Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w obiekcie wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu zawartym w formularzu kontaktowym na stronie.
  • O wszelkich usterkach powstałych w obiekcie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
  • Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu obiektu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
  • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
  • Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
  • Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
  • Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
  • Angels Home nie ponosi odpowiedzialności względem Gości z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Angels Home.
 5. Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:
  • Obiekt wynajmowany jest na doby.
  • Doba pobytu w obiekcie trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00, a możliwość wcześniejszego przyjazdu do obiektu przed godziną 14.00 należy uzgodnić z właścicielem.
  • Przebywanie w obiekcie po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę bez zgody obsługi obiektu Angels Home
  • Gosc może najpóźniej dzień przed zakończeniem pobytu i na warunkach obiektu – zadeklarować wole przedłużenia pobytu. Pobyt ulegnie przedłużeniu po uzyskaniu zgody Obsługi obiektu wyrażonej drogą elektroniczna (e-mail) oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku wskazanym na fakturze wystawionej przez Angels Home najpóźniej w dniu pierwotnie ustalonym jako dzień wyjazdu.
  • Klient jest zobowiązany do wydania apartamentu w wyznaczonym umową czasie. Nie wydanie przez Klientów apartamentu w wyznaczonym umową czasie lub przebywanie w obiekcie bez wcześniejszej i potwierdzonej przez Angels Home deklaracji możliwości przedłużenia pobytu w obiekcie, traktowane będzie jako celowe działanie utrudniające skuteczne wydanie obiektu kolejnym Gościom. W takiej sytuacji Klient uchylający się od wydania apartamentu zobowiązany jest pokryć całkowity koszt pobytu Gościa kolejnego w innym obiekcie.
  • Na terenie obiektów Angels Home wyznaczono bezpłatne miejsca do parkowania.
  • Klient zobowiązuje się do eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z obiektu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
  • Palenie w obiekcie jest niedozwolone. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 1500zł za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.
  • Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć obiekt w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczami oraz pilotem do hali garażowej
  • Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
  • W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 10 zarządca jest uprawniony do pobrania należnego karnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej w wysokości 220 zł za dobę.
  • W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z obiektu w asyście Policji.
  • Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
  • Organizowanie imprez towarzyskich w obiekcie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla sąsiadów, właściciel może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
  • W przypadku zgubienia kluczy do obiektu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł za zakup i wymianę zamka oraz 250zl za zakup pilota do hali garażowej obiektu
  • Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
  • Wynajęty obiekt należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu
  • W dniu przyjazdu gosc może wykupić usługę sprzątania końcowego w wysokości 160zl.
 6. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:
  • Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta obiekt nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Angels Home uprawniony jest do potrącenia wpłaconej kwoty zadatku
  • Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem obiektu.
  • Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
  • Zmiana rezerwacji przez Angels Home jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę obiektu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Angels Home ma obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłacony zadatek (anulacja rezerwacji).

Życzymy miłego pobytu.